Forrás

Örökségéből kiforgatott férfi panaszkodik halott testvérére halott szüleihez

A halottakkal való kapcsolattartás sajátos, az egyéni sorsokba is bepillantást nyújtó példái a halottakhoz írt levelek. Ezeket áldozati étellel telt edényre, vászondarabra, papiruszra stb. írták, s a halott mellé helyezték. A halotthoz szóló üzenet az élő családtagot sújtó betegségről, szerencsétlenségről vagy más kellemetlen helyzetről számol be, melynek okát a halott rosszindulatú beavatkozásának, vagy éppen a jóindulatú közbelépés hiányának tulajdonították. A halottakhoz írt levelek sokszor jogi dokumentumként szolgáltak a halott ellen a túlvilági igazságszolgáltatás előtt, máskor fenyegetéseket fogalmaztak meg arra az esetre, ha a túlvilági címzett nem teljesítené a benne megfogalmazott kérést/követelést. A fenyegetések a halottról való gondoskodás, azaz az áldozat beszüntetését helyezték kilátásba.
Az Óbirodalom idejéből vagy az Első Átmeneti Korból származik az a tál, amelynek külső és belső oldalán egy-egy levél olvasható. A leveleket egy Sepszi nevű férfi írta halott szüleihez. A tálat egy közép-egyiptomi sírban találták, egy férfi – valószínűleg a halott apja – holtteste mellé, a fej mögé helyezték. A panasz a levél írója, Sepszi halott testvére, Szobekhotep ellen szól. A szövegből egyértelműen nem derül ki, mit tett Szobekhotep Sepszi ellen, de feltételezhetjük, hogy felelős volt azért, hogy Sepszit egy bizonyos Seri fia Henu nevű férfi megfosztotta atyai örökségétől. Sepszinek nyilván nem sikerült örökségét visszaszereznie, s ezért fordult halott szüleihez. Mindkét levél azzal kezdődik, hogy Sepszi emlékezteti szüleit, ő teljesítette velük szembeni kötelességét, áldozatokat mutatott be számukra.

A tál belső oldalának szövege
(1)Sepszi szól atyjához Iienkhenmuthoz: Ez (a levél) emlékeztetés arra (az alkalomra), amikor te az erődbe mentél, arra a helyre, ahol Szen fia Hetepu volt, egy marha mellső lábszárát hoztad, s jött a te fiad Niuaffal együtt, te pedig azt mondtad: „Gyertek hozzám mindketten!1 Ülj le, és egyél húst!” És az én fivérem a te tudtoddal2 árt a te fiadnak, aki nem tett és nem mondott semmi (rosszat)? Temetkezőhelyet készítettem számára, elhoztam őt I[- - -] városból, (5)sírtársai3 közé helyeztem, pedig 30 heqat felső-egyiptomi árpa (értékű) tartozása volt:4 1 menu diu-vászon, 6 heqat felső-egyiptomi árpa, 1 köteg(?) len, 1 mehet-csésze! Ő pedig olyat tett, amit nem kellett volna tennie! Ő ezt tette a te fiad ellen nagyon gonoszul! Te azt mondtad fiadnak: „Minden vagyonom maradjon fiamnál, Sepszinél!” A földeket azonban megszerezte Seri fia Henu. De most, hogy ő veled egy városban van,5 szállj perbe vele, hiszen a te tanúid is veled vannak, ugyanabban a városban. (10)Vajon örvendezhet-e az ember, aki (...?), ha örökösei(?) [- - -]?6

A tál külső oldalának szövege
(1)Sepszi szól anyjához, Iihez: Ez (a levél) emlékeztetetés arra (az alkalomra), amikor te azt mondtad a te fiadnak: „Hozz nekem fürjeket, hogy megegyem azokat!” És én vittem neked hét fürjet és te megetted azokat. És (mégis) ártanak nekem a te tudtoddal?7 Gyermekeim elégedetlenek, mert a te fiad bajban van. Ki fog így vizet önteni számodra?8 Ó, bár (helyesen) ítélnél köztem és Szobekhotep között! Én elhoztam őt egy másik városból, városába helyeztem őt, (5)sírtársai közé, s halotti ruhát adtam számára. Akkor miért árt ő nekem olyan gonoszul? Én nem mondtam és nem tettem (rosszat). A gonoszság bűne az istenek ellen van.”

Bevezető, fordítás és jegyzetek: Kóthay Katalin Anna (in Kóthay–Gulyás 2007, 144–146)

 

1 Üdvözlő formula.
2 Szó szerint: „melletted”; az apa és az idősebb testvér, aki ellen Sepszi panasza szól, egy helyen vannak, a halottak birodalmában.
3 Közös temetőben nyugvó halottak elnevezése.
4 A kettős pont után a 30 heqat gabona értékének felsorolása következik.
5 A „veled egy városban” kifejezés arra a helyre utal, ahol az apa van, azaz a túlvilágra. Valószínűleg a mondat Sepszi halott testvérére, Szobekhotepre vonatkozik.
6 A töredékes mondat valószínűleg egy szólás.
7 Lásd a tál belső oldalának hasonló helyéhez fűzött jegyzetet.
8 A szöveg a halott számára bemutatandó libációs áldozatra utal. Ha az utódok elégedetlenek a halottal, nem mutatják be számára a halotti áldozatot.

Bibliográfia

Kóthay–Gulyás 2007, 144–146; Gardiner–Sethe 1928, 3–5, 17–19, no. 2, pls. II–IIA, III–IIIA