Forrás

4725 / 4724

A csodatevő király: a Kubán-sztélé

Az egyiptológiában régi vita, hogy pontosan mit is jelentett a király istensége, azaz milyen értelemben tekintették maguk az egyiptomiak istennek uralkodójukat. Néhányan amellett érvelnek, hogy a királyt istenítő szövegek puszta formulák, melyeket nem feltétlenül értettek szó szerint maguk az egyiptomiak sem. Vannak azonban olyan szövegek is, amelyek túllépnek a szokványosságon és a dicshimnuszok formavilágán, valódi történeteket adnak elő arról, milyen csodákat hajtott végre egy-egy király, így bizonyítva azt, hogy a kérdéses uralkodó rendkívüli kapcsolatban állt az istenekkel. Ilyen a következő történet is, amely az úgynevezett Kubán-sztélén maradt fenn. Ez a sztélé azt örökíti meg, hogyan fakasztott vizet II. Ramszesz egy olyan helyen, ahol előtte más uralkodóknak ez nem sikerült. A szöveghagyományozás szempontjából érdekes, hogy II. Ramszesz apja, I. Széthi is készíttetett egy hasonló tematikájú feliratot önmagáról.
A szöveg fényt vet arra is, hogy a ma kisebb részt Egyiptomhoz, nagyobb részt Szudánhoz tartozó, a Nílus 1. kataraktájától délre elhelyezkedő terület, Núbia birtoklása miért volt fontos az egyiptomi történelem kezdetétől fogva az egyiptomi uralkodók számára. A számos Núbiából nyert, egyiptomi szemmel nézve egzotikusnak számító nyersanyag közül kiemelkedő jelentőségű volt az innen származó arany, amelyről a Kubán-sztélén is szó esik. A núbiai „lázadók” leverése pedig az egyiptomi királyok egyik alapvető feladatának számított, olyannyira, hogy az erre történő utalás a királyi dicshimnuszoknak is visszatérő motívuma volt.

(1)3. uralkodási év, a sarjadás 1. hónapjának 4. napja Őfelsége alatt:
Hórusz: az erős bika, Maat szeretettje;
Két Úrnő: Egyiptom védelmezője, az idegen országok meghódítója;
Arany Hórusz: években hatalmas, nagy győzelmű;
Felső- és Alsó-Egyiptom királya: Uszermaatré, Ré választottja;
Ré fia: Ramszesz, Amon szeretettje, örökké élettel ellátott, akit szeret Amon-Ré, a Két Ország trónjainak ura, Karnak legelsője, aki úgy ragyogott fel az élők Hórusz-trónján,1 mint atyja, Ré, minden nap:

A tökéletes isten, Felső-Egyiptom földjének ura,
a tarka tollú behdeti,2 tökéletes, fehérarany3 sólyom;
Egyiptomot szárnyával megvédő,
az emberek részére a bátorság és győzelem falával árnyékot nyújtó!
Az anyaméhből hódításra készen jött elő,
ereje kiszélesíti határát;
teste okker színű lett Montu győzelmeiben,
Hórusz és Széth ujjonganak az égben születése napján.

Az istenek: „Magvunk van benne!”
Az istennők: „Belőlünk jött elő, hogy létrehozza Ré királyságát!”
Amon: „Én hoztam őt létre!”

Maatot a helyére tette,4 a föld megerősíttetett,
az ég elégedett, az isteni Kilencség megbékült tettei miatt.

Erős bika a hitvány Kus ellen,
(5)aki (harci) üvöltést küld a núbiaiak földje ellen;
karmai letapossák a núbiai nomádokat,
agyara behatol közéjük;
hatalma erővel bír Khenethenneferen,
a tőle való rettegés eléri Karit.5

Neve körbejár minden országban,
azon győzelmekkel, melyeket karjai vittek véghez.
Nevére arany jön elő a hegyekből,
mivel atyja Hórusz, Baki6 ura,
nagyon kedvelt a déli országokban,
miként Hórusz Miamban, Buhen7 ura.

Felső- és Alsó-Egyiptom királya Uszermaatré, Ré választottja; Ré test szerinti fia, a koronák ura, Ramszesz, Amon szeretettje, örökké élettel ellátott, mint atyja, Ré, minden nap.

Őfelsége tehát Memphiszben volt, azt cselekedvén, amit atyái, Felső- és Alsó-Egyiptom minden istene dicsér, hiszen ők adják neki a bátorságot és győzelmet, évmilliók nagy életkorát. Ezen napok egyikén történt tehát, hogy Őfelsége dzsam-fémből készült trónon ült, a szesed-fejdíszben és tolldíszben felragyogva, azon országokon töprengve, melyekből arany hozatik, azon a terven gondolkodva, hogy kutat ásson a vízben szűkölködő utakon, mert azt hallotta, hogy „Bizony sok arany van Iket8 földjén, de az oda vezető út nagyon szűkös vízben. (10)Ami azt a néhány vándor aranymosót illeti, aki odamegy, a fele az, aki oda elér, szamaraikkal együtt meghalnak a szomjúság miatt az úton. Mivel nincs elég ivóvíz tömlőjükben az oda- és visszaútra, nem hozatik arany ebből az országból a vízhiány miatt.”
Ezt mondta Őfelsége az oldalán lévő királyi pecsétőrnek: „Szólítsd az előkelőket, akik elöl vannak, Őfelsége véleményüket kéri erről az országról. Én megteszem, amit tenni kell ezzel kapcsolatban(?).”
(Az előkelők) azonnal bevonultak a tökéletes isten színe elé, karjaik jának9 tisztelegtek, miközben ujjongtak és a földet csókolták tökéletes arca előtt. Elmondta nekik ennek az országnak a helyzetét, megkérdezve róla véleményüket, valamint arról a tervről, hogy kutat ássanak az oda vezető úton.
Ezt mondták Őfelsége előtt:

„Olyan vagy, mint Ré minden véghez vitt tettében,
amit csak szíved kíván, valóra válik!
Ha kívánsz valamit éjjel,
mire felvirrad, létrejön gyorsan.
Látjuk számos csodatételed,
mióta felragyogtál a Két Ország uraként!

Tényleg nem hallottunk, szemeink nem láttak (olyat),
mint mindaz, ami megtörtént!
Minden, ami szádon kijön,
olyan, mint Harakhti beszéde.
Nyelved kiegyensúlyozott, ajkaid pontosabbak
Thot (15)pontos mérlegének nyelvénél!10

Mi az, mit nem ismersz,
ki lenne oly bölcs, mint te?
Hol az a hely, melyet nem látsz?
Nincs olyan ország, melyen ne gázoltál volna át!
Minden dolog eljutott füledbe,
mióta ezt az országot irányítod.

Terveket szőttél, noha még a tojásban voltál,
gyermeki rangodban iri-patként.
Jelentették neked a Két Ország helyzetét,
mikor copfos gyermek voltál.
Nem készül oly emlékmű, mely ne kezed alatt állna,
nincs oly megbízás, melyről ne tudnál.
A hadsereg felső szája11 voltál a tizedik évet betöltő ifjúként;
minden munkálatot a te kezed kezd el!

Ha azt mondod a víznek: „Gyere elő a hegyből!”,
a Nun azonnal előjön, ahogy szóltál,12
hisz te vagy Ré maga a testben,
Khepri az ő valódi alakzatában;
te vagy élő képmása a föld színén
atyádnak, Héliupolisz Atumjának!

Hu a beszédedben, Szia a szívedben,
nyelved Maat szentélye.
Isten ül ajkaidon,
szavaid minden nap valóra válnak.
Szíved úgy lett megalkotva, hogy felülmúlja Ptahot,
minden mesterség megteremtőjét.
Az örökkévalóságig létezel, terveid szerint cselekszenek (az emberek),
meghallgatnak mindent, amit mondasz, vezető(nk)!

Urunk, ami Iket földjét illeti, ez a beszéd (járja) róla, a nyomorult Kus alkirálya ezt mondta (20)róla Felséged előtt: «Vízben szegény az isten ideje óta, szomjúságtól pusztulnak el arrafelé.» Ugyan minden megelőző király kívánt ott kutat nyitni, de (azok) nem maradtak fenn. Ugyanezt tette Menmaatré13 király is, mikor a környéken egy 120 meh mély kutat ásatott. Félbehagyták, mivel nem jött víz belőle. Ha (azonban) te magad mondod atyádnak, Hápinak, az istenek atyjának: «Tedd, hogy víz jöjjön a hegyből!», ő meg fogja tenni mindazt, amit te mondtál, mint az összes terved (során), amely előttünk megvalósult. Nem hallani bizony ilyet az elbeszélésekben, mivel téged atyáid, az összes isten, jobban szeretnek minden királynál, aki Ré óta létezett.”
Így szólt (válaszul) Őfelsége ezekhez az előkelőkhöz:
„Igaz, igaz, mindaz, amit mondtatok (…?) nem ástak ki vizet ebben az országban az isten ideje óta, ahogy mondjátok. Én fogok ott kutat ásni, mely vizet ad minden nap [- - -] megparancsolta atyám, Amon-Ré, a Két Ország trónjainak ura, a Hóruszok,14 Núbia urai, mivel örvendenek szeretetben.
Én úgy fogom intézni, hogy mondassék az országban (25)[- - -]15
[- - -] hódoltak uruknak, a földet csókolván, hasra feküdvén jelenlétében, az égig kiáltván.
Így szólt Őfelsége – élet, jólét, egészség – a királyi írnokok elöljárója előtt:
„Adj [- - - ]16 fél(?)úton Iket felé, adj egy egész hónapot, küldj (üzenetet), hogy elmondd [- - -]17 neki, miként elrendelték. Mikor pedig az embereket kirendelte [- - -] núbiaiak és [- - -]: Mi az, amit az alkirály csinál? Van víz [- - -] Őfelsége, élet, jólét, egészség, valóra válik és [- - -] út Iket vidéke felé? Soha nem történt hasonló az [ősi] királyok óta! [- - -] (30)szívét követve kívánva [- - -] minden [- - -] halak a halban gazdag tóban a Delta-vidék lagúnájában, azzal szórakozván, amit megalkot [- - -] sivatagi állatok [- - -] karja [- - -] miként evező a vitorlázáskor.
Jöttek a nyomorult Kus alkirályának levelével, hogy [- - -] vezetőnk, urunk [- - -] minden [- - -] amit mondott Felséged saját szájával, víz jött elő belőle 12 mehnél 4 meh mély18 [- - -] benne [- - -] kifelé, miként isteni cselekedet terve, kinek szíve örül szeretetednek, soha nem csinált ott [- - -]19 Iket ujjongott nagy örömében! Akik távol (voltak) [- - -]20 látni a kutat [- - -] az uralkodó, a víz, ami az alvilágban van engedelmeskedik neki, mikor vízért leás a hegybe! [- - -]21 tegnap. Felolvasta, az alkirálytól miként üzenetben küldetett. Ők pedig igencsak örvendtek.
[- - -]22
hatékony tervű, tökéletes tanítású, minden amit mondasz23, [- - -] tervű [- - -] [- - -a neve] ennek a kútnak: Ramszesz, Amon szeretettje győzelmes [- - -].

Bevezető, fordítás és jegyzetek: Gulyás András (in Kóthay–Gulyás 2007, 154–158)

 

1 Az egyiptomi uralkodókat Hórusszal, Ozirisz fiával azonosították, s így trónra lépéskor Hórusz trónját foglalták el.
2 A „behdeti” kifejezés az Edfuban tisztelt Hórusz jelzője (Behdet Edfu ókori elnevezése).
3 Az eredeti szövegben a forrásgyűjtemény más helyein dzsam-fémnek fordított szó áll, itt azonban stilisztikai okokból más kifejezést kellett használni.
4 Azaz helyreállította a rendet és igazságosságot az országban.
5 Núbia legdélebbi része.
6 Helység Núbiában (Kubán), jelentőségét az ott található erőd adta.
7 Núbiai város.
8 Hely Núbiában (talán a Wadi Allaqi).
9 Ti. a király jának.
10 Thot az írás, számítás istene, szoros kapcsolatban állt Maat istennővel. Ezáltal a pontosság jelképévé is vált.
11 Vezető katonai cím.
12 A királynak a Nílus-áradás előidézésében is fontos szerepe volt.
13 I. Széthi.
14 Utalás a núbiai Hóruszokra, Buhen, Kubán, Aniba és Meha uraira.
15 Innentől kezdve a szöveg rendkívül hiányos, sokszor a két változat együttes felhasználásával sem lehet érteni. Az mindenesetre világos, hogy a király üzen a kusi alkirálynak, hogy fúrjanak kutat a kérdéses helyen. Az alkirály válaszából kiderül, hogy a vállalkozást siker koronázta.
16 Kb. 16-17 jel hiányzik.
17 Kb. 14 jel hiányzik.
18 Azaz 12 meh mélyre ásva találtak a 4 meh mély vízre.
19 Kb. 15 jel hiányzik.
20 Több mint 10 jel hiányzik.
21 Kb. 15 jel hiányzik.
22 Kb. 19 jel hiányzik.
23 Kb. 19 jel hiányzik. Az udvaroncok itt tehát egy, a királyt méltató dicshimnuszba kezdtek.

Bibliográfia

Kóthay–Gulyás 2007, 154–158